Villkor och bestämmelser

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Den här sidan innehåller villkoren för användning av vår webbplats www.schweppes.se, oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Om du inte godkänner användarvillkoren bör du avstå från att använda vår webbplats.

INFORMATION OM OSS www.schweppes.se är en webbplats som administreras av Schweppes International Limited (“SIL”). SIL är registrerat i England och Wales med registreringsnummer 191968 och har sitt säte på 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, England. Dess främsta verksamhetsställe är MediArena 5-6, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nederländerna.

TILLTRÄDE TILL VÅR WEBBPLATS Tillträde till webbplatsen www.schweppes.se beviljas temporärt, och SIL förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra tjänsten som tillhandahålls på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). SIL är inte ansvarigt för om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

Vi kan då och då begränsa tillgången till vissa delar av webbplatsen eller webbplatsen i sin helhet för användare som är registrerade hos oss.

Om du väljer, eller får tillgång till, ett användar-id, lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla denna information som konfidentiell och får inte röja den för tredje part. SIL har rätt att när som helst spärra ett användar-id eller lösenord, oavsett om det har valts av dig eller om du har fått det av oss, om vi anser att du har underlåtit att uppfylla några av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Du är själv ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ha tillgång till webbplatsen. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om dessa villkor, och att de följer dem.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Genom att använda vår webbplats är du medveten om att SIL är ägare till och/eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats samt av det material som publiceras på den. Dessa skyddas av upphovsrättsliga lagar, varumärkeslagar, (registrerade) designlagar och förordningar över hela världen. Alla sådana rättigheter förbehålles.

Du får skriva ut en kopia och får ladda ner utdrag av vilken sida/vilka sidor som helst på webbplatsen för personligt bruk och uppmärksamma andra inom din organisation på material som är upplagt på vår sida.

Du får inte göra några som helst ändringar i pappersversionerna eller de digitala versionerna av något av det material du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljussekvenser eller grafik separat från den text som de tillhör.

Vår status (och statusen för eventuella angivna bidragsgivare) som författare till materialet på vår webbplats måste alltid anges.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan föregående skriftlig licens eller medgivande till detta från SIL.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid mot dessa användarvillkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, på vår begäran, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.

DEN PUBLICERADE INFORMATIONENS TILLFÖRLITLIGHET Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda som rådgivning som bör betraktas som tillförlitlig. SIL frånsäger sig därför allt ansvar från och skadeståndsskyldighet för eventuell tillit till sådant material från en besökare på vår webbplats sida eller någon annan som kan ha informerats om dess innehåll.

VÅR WEBBPLATS FÖRÄNDRAS REGELBUNDET Vi strävar efter att regelbundet uppdatera webbplatsen och kan när som helst ändra innehållet. Vid behov kan vi stoppa tillgången till vår webbplats eller stänga ner den på obestämd tid. Materialet på vår sida kan när som helst vara inaktuellt och SIL har ingen skyldighet att uppdatera materialet.

VÅRT ANSVAR Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier eller villkor eller någon försäkran om dess riktighet. I den utsträckning som lagen medger det undantas vi, de andra medlemmarna i företagen som ingår i vår koncern och tredje part som har en koppling till oss uttryckligen från:

– alla omständigheter, garantier och andra villkor som i annat fall kan vara tillämpliga enligt gällande lagar

– allt ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador eller förluster eller följdverkningar av dessa som åsamkats en användare i anslutning till vår webbplats eller i anslutning till användningen, oförmågan att använda eller till följd av användningen av webbplatsen, de webbplatser som är länkade till den eller material som lagts upp på den, inbegripet, utan begränsning, ansvar för:

– förlust av inkomster eller intäkter

– förlust av affärer

– förlust av intäkter eller avtal

– förlust av planerade besparingar

– förlust av data

– förlust av goodwill

– förlorad lednings- eller kontorstid

– alla typer av övriga förluster eller skador, hur de än uppkommit och även om de orsakats av en åtalbar handling (inklusive försummelse), avtalsbrott eller annat, även om detta kunnat förutses.

Detta påverkar inte något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS Genom att använda vår webbplats ger du ditt medgivande till att SIL behandlar information om dig och du garanterar att alla uppgifter som du anger är korrekta.

UPPLADDNING AV MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS Allt material som du laddar upp på vår webbplats betraktas som icke-konfidentiellt och skyddas inte av äganderätt, och SIL har rätt att använda, kopiera, sprida och röja sådant material för tredje part i valfritt syfte. SIL har också rätt att röja din identitet för tredje part som hävdar att material som lagts upp eller laddats upp av dig på vår webbplats utgör en överträdelse av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

SIL är inte ansvarigt, eller skadeståndsansvarigt gentemot tredje part, för innehållet eller riktigheten i material som läggs upp av dig eller någon annan användare på vår webbplats.

Vi har rätt att ta bort material eller inlägg från dig på vår webbplats om materialet enligt vår mening inte lever upp till våra villkor och bestämmelser.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER Du får inte missbruka vår webbplats genom att avsiktligt introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server som vår webbplats ligger på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en DoS-attack eller DDoS-attack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott enligt gällande lagar. SIL rapporterar alla sådana brott till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

SIL är inte ansvarigt för eventuella skador eller förluster orsakade av en DDoS-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som infekterar din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material som du har äganderätt till på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ner material som lagts upp på den eller på någon annan webbplats som är länkad till den.

LÄNKAR TILL DIN WEBBPLATS Du får länka till startsidan på vår webbplats, under förutsättning att du gör det på ett ärligt och lagligt sätt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du få inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av förbindelse med, godkännande från eller anslutning till oss när något sådant inte finns.

Du får inte upprätta en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte avbildas på någon annan webbplats och du får inte skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än startsidan. SIL förbehåller sig rätten att häva rätten att länka utan förvarning. Den webbplats du länkar från måste till alla delar leva upp till våra användarvillkor.

Om du vill använda material på vår webbplats på andra sätt än vad som anges ovan ber vi dig skicka en förfrågan till kontaktpersonen för denna webbplats på SIL.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS I de fall då vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och källor som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller i dessa källor och tar inget ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som kan uppkomma till följd av att du använder dem.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG Nederländska domstolar har exklusiv jurisdiktion i händelse av anspråk till följd av eller kopplat till ett besök på vår webbplats, även om vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt boendeland eller annat tillämpligt land. Dessa användarvillkor styrs av nederländsk lag.

ÄNDRINGAR SIL kan komma att revidera dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att bli uppmärksam på eventuella ändringar som görs av oss, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats på annan plats på vår webbplats.

FRÅGOR Om du har frågor om material som förekommer på vår webbplats, kontakta schweppes@os-group.com.

Tack för att du besöker vår webbplats.