Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) är ett regionalt företag som sköter våra europeiska affärsenheter

I denna policy avser ”Företaget” affärsenheten SBFE, vilket inkluderar följande:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi använder personuppgifterna som Företaget samlar in eller genererar, både genom denna webbplats och våra produkter och tjänster.

Nedan finns en innehållsförteckning med de olika kategorierna som ingår i denna sekretesspolicy, och du kan klicka på rubrikerna för att gå till de specifika avsnitten.

 • BAKGRUND
 • PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA VI ERBJUDER
 • VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG
 • HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 • UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
 • HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
 • HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
 • DINA RÄTTIGHETER
 • FRÅGOR OCH PROBLEM

BAKGRUND

Företag har sitt registrerade säte på SBFE EEIG, 40-52 boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, Frankrike, och samlar in och använder vissa personuppgifter. Företaget är ansvarigt för att säkerställa att det använder personuppgifterna i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning.

Vi respekterar din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter hanteras av Företaget som en del av vår affärsverksamhet.

Följande definitioner används i denna Sekretesspolicy:

Personuppgifter” avser alla uppgifter om en fysisk person som kan identifieras med hjälp av dessa uppgifter, för sig själva eller tillsammans med andra uppgifter som Företaget (eller dess representanter och tjänsteleverantörer) besitter eller sannolikt kommer att besitta. Utöver objektiva uppgifter kan personuppgifterna även inkludera åsikter om en person och Företaget eller andra personers avsikter avseende en person.

PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA VI ERBJUDER

Denna sekretesspolicy avser följande kategorier av uppgifter som vi samlar in om dig som en del av följande produkter och tjänster:

 • Uppgifter som vi tar emot genom våra webbsidor;
 • Uppgifter som vi tar emot som en del av vår verksamhet;
 • Uppgifter som vi tar emot genom tillverkningen och försäljningen av våra produkter.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

Som en del av Företagets verksamhet måste vi samla in personuppgifter om dig för att tillhandahålla våra tjänster och utföra våra åtaganden. Som en del av dessa aktiviteter samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

Uppgifter som du lämnar till oss. Detta inkluderar uppgifter om dig som du lämnar till oss. Exempel på personuppgifter vi kan komma att be dig om är (ej uttömmande lista):

 • grundläggande personuppgifter (såsom förnamn, efternamn, yrkestitel, företagsnamn, företagets e-postadress, jobbnummer, företagsadress, ort, postnummer, land);
 • alla uppgifter som du väljer att dela på vårt webbforum anses utgöra personuppgifter. (Observera att Företaget inte kombinerar uppgifter från vårt webbforum tillsammans med personuppgifter från ditt användarkonto eller din användarprofil.)

Uppgifter om dig som vi samlar in eller genererar. Exempel på detta är (ej uttömmande lista):

 • en dossier med din kontakthistorik som används för att kontakta dig så att vi kan bekräfta att du är nöjd med tjänsterna som vi tillhandahåller dig;
 • aktivitetsuppgifter avseende användningen av skyddade dokument, såsom att ändra ett dokuments behörigheter eller uppgifter om personen som utförde en sådan aktivitet.

Uppgifter från andra källor.

Cookies.

 • När du besöker våra webbsidor, använder vi cookies för att samla in teknisk information om tjänsterna du använder och hur du använder dem.
 • För mer information om vilka cookies vi använder, se vår cookiepolicy för webbsidan.

Anonymiserade uppgifter

 • Utöver de ovanstående kategorierna med personuppgifter, behandlar vi även anonymiserade uppgifter som inte kan identifiera enskilda personer.

Barn


Vi tar barns personliga integritet på största allvar. Vi driver vår webbsida i enlighet med alla tillämpliga lagar i länderna där vi är verksamma.

Barn under 16 år måste ha målsmans tillåtelse innan de lämnar personuppgifter på webbsidan, eller använder några av våra produkter och tjänster. I enlighet med rådande lag kommer vi inte att begära eller be att barn under denna åldersgräns lämnar mer personuppgifter än som rimligen krävs för att de ska kunna delta i aktiviteten i fråga på webbsidan, eller använda våra produkter och tjänster.

Om du är yngre än den lokala lagenliga åldersgränsen, kommer du inte att kunna registrera dig på denna webbsida.

Företaget är inte ansvarigt i händelse av att ett barn lämnar alla personuppgifter genom webbsidan.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas av oss på följande sätt och i följande syften:

 • för vår pågående kontroll och förbättring av informationen som lämnas på våra webbsidor för att säkerställa att den är användarvänlig samt förebygga eventuella störningar eller cyberattacker;
 • för att utvärdera vår verksamhet, om tillämpligt;
 • för att skapa kundkonton för vårt företag;
 • för att skapa användarkonton i användarcentret;
 • för statistisk kontroll och analys av pågående attacker mot enheter och system, och för det pågående genomförandet av säkerhetslösningar för att skydda enheter och system mot pågående attacker;
 • för att tolka feedback om våra produkter och tjänster, och för att kunna tillhandahålla mer information om våra produkter och tjänster på ett snabbare och enklare sätt;
 • för att kommunicera med dig för att informera dig om våra tjänster och produkter eller vår verksamhet;
 • för djupgående hotbildsanalys;
 • för att bättre förstå dina behov och intressen;
 • för att sköta och administrera vår verksamhet;
 • för att följa och bedöma vår efterlevnad med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, samt våra interna policyer och procedurer; eller
 • för att administrera och underhålla databaserna där personuppgifter lagras.

Närhelst vi använder personuppgifter ser vi till att detta sker i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, och vi kan enligt lag vara tillåtna eller tvungna att använda personuppgifter av olika skäl. Exempel på detta är:

 • vi behöver göra det för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden mot våra kunder;
 • vi har ditt samtycke;
 • vi har rättsliga skyldigheter som vi måste uppfylla;
 • vi kan behöva göra det för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter som en del av en rättsprocess;
 • att använda dina personuppgifter i den mån som krävs för våra rättmätiga affärsintressen; såsom:
  – effektivt bedriva och administrera vår verksamhet;
  – följa alla interna policyer och procedurer;
  – kontrollera vår användning av upphovsrättsskyddat material;
  – snabbt och enkelt ge tillgång till information om Företaget, vår verksamhet och våra produkter;
  – erbjuda optimala och uppdaterade säkerhetslösningar för mobila enheter och IT-system; och
  – hämta information om pågående hot mot vår nätverkssäkerhet för att uppdatera våra säkerhetslösningar och göra dessa tillgängliga på marknaden.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifter endast är åtkomliga för Företagets anställda i den mån att detta krävs i syftena som beskrivs i denna sekretesspolicy.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Suntory-gruppen i de ovannämnda syftena:

Vi kan även dela dina personuppgifter utanför Suntory-gruppen i följande syften:

 • med våra affärspartners. Detta kan inkludera partners från vilka du, ditt företag eller din organisation köper våra produkter. Vi överför endast personuppgifter till affärspartners med vilka vi har avtal om att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna i enlighet med tillämpliga dataskyddslagstiftning;
 • med tredje parts agenter och leverantörer för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till oss (såsom Företagets revisorer, konsulter, IT- och telekommunikationsleverantörer och inkassoagenter). Sådana tredje parter kommer att följa alla tillämpliga dataskyddslagar och kommer bara att använda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy;
 • i den mån som krävs av lagen, till exempel om vi har en rättslig skyldighet att lämna ut dina personuppgifter (inklusive men ej begränsat till att uppfylla skattedeklarationskrav och myndighetsbegäran) eller för att fastställa, utöva eller försvara våra lagenliga rättigheter;
 • om vi säljer någon del av vår verksamhet eller våra tillgångar, och vi behöver lämna ut dina personuppgifter till den tilltänka köparen som en del av en företagsbesiktning; och
 • om vi förvärvas av en tredje part, vilket innebär att personuppgifterna som vi har om dig lämnas ut till tredjepartsköparen.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är ett globalt företag. Våra kunder och verksamheter är utspridda över hela världen. Därmed samlar vi in och överför personuppgifter på en global skala. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför ditt land.

Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES, kommer vi att säkerställa att de skyddas och överförs i enlighet med alla tillämpliga lagar. För uppgifter som överförs utanför EU kan detta ske på något av följande sätt:

 • landet som vi skickar uppgifterna till har godkänts av Europeiska kommissionen och anses ha en tillräcklig nivå av personuppgiftsskydd;
 • mottagaren har ingått ett avtal med oss som inkluderar Europeiska kommissionens modellklausuler enligt vilka de måste skydda dina personuppgifter;
 • om mottagaren befinner sig i USA kan denne vara en certifierad medlem av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA; eller
 • under andra omständigheter kan vi enligt lag vara tillåtna att överföra dina personuppgifter utanför EU.

Om du vill veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter om de överförs utanför EU (inklusive en kopia av modellklausulerna som ingår i avtalen vi har med mottagarna av dina personuppgifter), kontaktar du oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda vår information och våra informationssystem. Kundfiler är skyddade proportionerligt mot hur känsliga de relevanta uppgifterna är. Lämpliga säkerhetsåtgärder (såsom begränsad åtkomst) har tillämpats i våra datorsystem. Den fysiska åtkomsten till utrymmen där personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras är begränsad till behöriga anställda.

Ett av våra anställningsvillkor är att våra anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar, även de som avser dataskydd. Åtkomsten till känsliga personuppgifter är begränsad till sådana anställda som behöver detta för att utföra sina arbetsuppgifter. Den obehöriga användningen eller röjningen av skyddade uppgifter från någon del av SBFE av någon av våra anställda är förbjuden och kan leda till disciplinåtgärder.

Om du kontaktar någon av våra anställda om din dossier kan du ombes att uppge vissa av dina personuppgifter. Syftet med detta är att bekräfta att endast du eller en person som du har gett behörighet har tillgång till din dossier.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter varierar enligt följande kriterier:

 • syftet i vilket vi använder dina personuppgifter, till exempel under tiden för ditt avtal med oss – vi behöver lagra uppgifterna så länge som krävs för detta syfte; och
 • rättsliga skyldigheter – lagstadgade minimiperioder under vilka vi måste lagra dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Under alla de ovanstående omständigheterna där vi samlar in, använder eller lagrar dina personuppgifter, har du följande rättigheter vilka du som regel kan utöva utan extra kostnad.
Dessa rättigheter är:

 • rätten att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och få tillgång till personuppgifterna som vi har om dig;
 • rätten att när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Observera att vi fortfarande har rätt att behandla dina personuppgifter om vi har ett annat rättmätigt skäl till att göra detta. Till exempel kan vi behöva lagra personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
 • under vissa omständigheter har du rätten att få vissa personuppgifter utlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, och/eller begära att vi överför dessa uppgifter till en tredje part i den mån att detta är tekniskt möjligt. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat direkt till Företaget;
 • rätten att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är oriktiga eller inkompletta;
 • rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det finns omständigheter där vi enligt lag har rätt att behålla dina personuppgifter även om du begär att vi raderar dem;
 • rätten att invända mot eller begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Återigen finns det omständigheter där vi enligt lag har rätt att neka att du invänder mot eller begär att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter; och
 • rätten att anföra klagomål med din lokala dataskyddsmyndighet om du anser att vi har kränkt dina rättigheter.
 • rätten att ange hur dina personuppgifter ska behandlas efter din död.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

FRÅGOR OCH PROBLEM

Om du har några frågor om eller problem med hur vi hanterar dina personuppgifter eller denna policy, kontaktar du vårt personuppgiftsombud:
E-postadress: GDPR.Info@suntory.com

Som regel svarar vi på alla frågor eller löser eventuella problem snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med vårt personuppgiftsombuds svar kan du kontakta din lokala tillsynsmyndighet. I Sverige tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29 5th Floor
Box 8114 104 20
Stockholm
Tel. +46 8 657 6100

Då vi har kontor i flera olika EU-länder, har vi registrerat en ansvarig tillsynsmyndighet. Beroendes på ditt ärendes art bör du vända dig till vår ansvariga tillsynsmyndighet:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
75007
Paris.