Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY:

Schweppes International Limited respekterar din integritet. Sekretesspolicyn redogör för informationen vi samlar in och hur vi använder den. Denna policy gäller endast information som samlas in via denna webbplats och inte via andra källor

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION Personlig information (d.v.s. information som kan identifiera dig på något sätt, såsom ditt namn, din adress, din ålder, annan kontaktinformation såsom telefonnummer, e-postadress etc. samt lösenord) kan endast samlas in via denna webbplats när du själv frivilligt delar med dig av dessa. Det kan vara i samband med att du registrerar dig på webbplatsen, begär information, lägger in kommentarer eller deltar i ett spel, en reklamkampanj, en undersökning eller någon annan aktivitet på webbplatsen. Det är upp till dig om du vill dela med dig av personlig information. Om du inte vill att din personliga information ska samlas in bör du inte delge oss den. Om du väljer att inte delge oss personlig information kanske vi inte kan ge dig tillgång till vissa eller samtliga sidor på denna webbplats eller till våra andra produkter eller tjänster. Med jämna mellanrum kan vi komma att be dig om personlig information om andra personer, till exempel din familj eller andra godkända representanter.  Om du ger oss denna information litar vi på att du berättar det för de personer som du ger oss personlig information om och att du uppmärksammar dem på denna sekretesspolicy.

ANVÄNDNING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION Din personliga information kan användas på följande sätt: • För att svara på dina frågor och önskemål, för att ge dig tillträde till vissa områden och funktioner samt för att kommunicera med dig om dina aktiviteter på denna webbplats. • För att dela den med närstående parter till oss på det sätt som krävs för att utföra funktioner för vår räkning på webbplatsen (såsom leverans av varor, administrering av webbplatsen eller kampanjer eller andra inslag på den, marknadsföring, dataanalys eller kundservice). För att kunna göra detta kan det vara nödvändigt för oss att överföra din personliga information utanför jurisdiktionen och du godkänner denna överföring. Ytterligare användning eller avslöjande av informationen av dem i andra syften är inte tillåtet. • För att ge dig produktinformation eller kampanjerbjudanden eller andra erbjudanden från oss eller våra närstående parter*. • *Vid tidpunkten för insamlingen av dina uppgifter ger vi dig emellertid en funktion med möjligheten till att svara “ja” eller “nej” till detta beroende på bestämmelserna i webbplatsens jurisdiktion och webbplatsens villkor. Om du svarar “ja” ger det dig möjligheten att ge ett positivt svar på att du vill, eller inte motsätter dig, att vi skickar dylika ytterligare meddelanden och vi skickar inga sådana till dig om du inte har svarat “ja”. Om du svarar “nej” ger det dig möjligheten att ange att du inte vill att vi ska skicka några ytterligare meddelanden och om du svarar “nej” skickar vi inga sådana till dig. • *Om du svarar “ja” eller “nej” är upp till dig och du kan dessutom, om du inte vill att din personliga information ska användas i ett särskilt syfte eller avslöjas för tredje part, svara “nej” när som helst genom att kontakta oss enligt nedan. • *Specifika möjligheter att svara “nej” kan också ges vid insamlingen eller i anslutning till meddelanden som vi skickar till dig. • *Observera dock att du genom att svara “nej” kanske inte kommer att kunna delta i visa aktiviteter på webbplatsen. • För andra syften som anges när dina uppgifter samlas in eller i eventuella ytterligare villkor och bestämmelser som gäller den särskilda funktionen på webbplatsen. • För avslöjanden som krävs enligt lagar, bestämmelser eller domstolsbeslut. • För eller i samband med rättsliga förfaranden eller då det är nödvändigt för att upprätta, försvara eller utöva lagliga rättigheter. • I en nödsituation för att skydda webbplatsanvändarnas eller allmänhetens hälsa eller säkerhet eller i den nationella säkerhetens intresse. Undantaget de fall som anges här överlåter vi inte någon av din personliga information till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

BARN Skyddet av barns integritet tas på stort allvar. Vi driver denna webbplats i enlighet med alla gällande lagar i den tillämpliga jurisdiktionen. Barn i en ålder som understiger den som anges nedan för den tillämpliga jurisdiktionen för webbplatsen måste ha en förälders/målsmans samtycke innan personlig information får anges på webbplatsen. Vi kommer inte, enligt gällande lag, kräva eller begära att barn under denna ålder delger mer personlig information än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i den aktuella aktiviteten på webbplatsen. Om vi vid insamlingen upptäcker att en användare är minderårig kommer vi inte att använda eller spara hans/hennes personliga information utan en förälders/målsmans medgivande. Utan ett sådant medgivande kan barnet inte delta i vissa aktiviteter. Under vissa omständigheter kan vi emellertid spara och använda sådan information (i enlighet med denna policy i övrigt och gällande lag) i syfte att meddela föräldern/målsman och få dennes medgivande samt för vissa syften som har med säkerhet, ansvar och annat att göra som är tillåtna enligt gällande lag. En förälder/målsman kan granska, ta bort, ändra eller neka fortsatt insamling eller användning av deras barns personliga information genom att kontakta oss enligt nedan (ange barnets namn, adress och e-postadress).

Webbplatsens jurisdiktion/tillämplig ålder: USA, Australien och Nya Zeeland: Under 13 år. Andra jurisdiktioner: Under 8 år.

INSAMLING AV YTTERLIGARE INFORMATION Vid vissa tillfällen när du går in på vår webbplats kan vi använda “kakor” och IP-adresser för att automatiskt samla in vissa tekniska uppgifter som inte kan kopplas till dig som person. Det kan innefatta vilken typ av webbläsare eller dator du använder, domännamnet på din internetleverantör, antalet sidbesök och typen av besök samt hur länge besöken varar. Vi spårar även antalet besökare på vår webbplats i samlat format. Uppgifter som kan kopplas till dig som person samlas inte in i denna process. Den här informationen hjälper oss att hålla vår webbplats aktuell och intressant för våra besökare och att anpassa innehållet till en besökares intressen. Vi kan röja viss information som inte kan kopplas till dig som person till potentiella samarbetspartner, annonsörer (som kan använda denna information för att lägga upp reklamannonser som är skräddarsydda efter dina intressen) eller annan tredje part, men vi röjer ingen information som kan kopplas till dig som person, med undantag av det som anges i denna policy. Vi kan också låta tredje part som administrerar annonser på vår webbplats (inbegripet våra marknadsföringspartner) att placera ut och få tillgång till kakor på din dator, men de har inte tillgång till våra kakor. Användningen av kakor av dylik tredje part är inte underställd vår policy, men följer tredje parts egna respektive integritetspolicyer. Du kan ställa in din webbläsare så att den avaktiverar kakor eller varnar dig när kakor skickas. Om du avinstallerar kakor innebär detta att vi eventuellt inte kan optimera ditt besök på vår webbplats och vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.

DINA UPPGIFTERS SÄKERHET Vissa rimliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda uppgifter som du skickar till webbplatsen. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för dessa uppgifter. I den utsträckning som lagen medger det frånsäger vi oss allt ansvar från och skadeståndsskyldighet för eventuella skador som du eventuellt åsamkas på grund av förlust, otillåten åtkomst, missbruk eller ändring av de uppgifter du anger på denna webbplats. ANDRA WEBBPLATSER Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller drivs av oss. Vi kontrollerar, rekommenderar och omfattar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll, produkter, tjänster eller integritetspolicyer. Nedladdning av material från vissa webbplatser kan innebära en risk för att man bryter mot de immateriella rättigheterna eller introducerar virus i ditt system. Du bör vara uppmärksam på när du lämnar webbplatsen och läsa integritetspolicyerna och villkoren för dessa andra webbplatser. Du bör också göra en oberoende bedömning av äktheten hos en webbplats som kommer upp eller påstår att den är en del av en av våra webbplatser (inbegripet de som det länkas till i ett e-postmeddelande). ÖVRIGT Jurisdiktion Vi kontrollerar och driver webbplatsen från den plats där företaget är lokaliserat (oberoende av var värdservrarna är placerade). Alla ärenden som har med webbplatsen att göra regleras av nederländsk lag, utan hänvisningar till motstridigheter eller val av lagar. Du samtycker till att jurisdiktionen och platsen för rättsliga förfaranden i anslutning till webbplatsen sker i tillämpliga domstolar i Nederländerna. Vi garanterar eller antyder inte att webbplatsen eller materialet på den är lämpligt för användning utanför ovan nämnda land. Informationen som tillhandahålls på webbplatsen rörande produkter eller tjänster gäller endast i denna jurisdiktion och dessa produkter eller tjänster finns eventuellt inte tillgängliga på alla platser. Om du befinner dig utanför detta land är du själv ansvarig för efterlevnaden av gällande lagar. Överföring av tillgångar Under vår verksamhet kan vi sälja eller köpa tillgångar. Om vi blir uppköpta av en annan enhet eller denna enhet köper huvudparten av våra tillgångar kan personlig och icke-personlig information som vi har samlat in om användarna av webbplatsen överföras till denna enhet och användas av denna enhet i de syften som anges i denna integritetspolicy. Vidare kan sådan information, i händelse av konkurs eller omorganiseringsprocesser initierade av oss eller som vi blir föremål för, betraktas som en tillgång som tillhör oss och kan säljas eller överföras till tredje part. Uppdelning av avtal Om det visar sig att något av villkoren i denna policy av någon anledning inte är giltigt eller tillämpligt begränsas policyn i den omfattning som den inte är giltig eller tillämplig medan de återstående villkoren fortsätter att gälla till fullo och i sin helhet. Definitioner/tolkning Som de används här: “Skador” innebär alla direkta, särskilda, indirekta skador eller skador som berättigar till skadestånd eller andra skador oavsett typ (oberoende av om de är med i avtalet, inbegripet fundamentalt kontraktsbrott, åtalbar handling, inbegripet försummelse eller annat) “inbegripet” innebär “inbegripet men inte begränsat till” “material som skickas till webbplatsen” (och “material du skickar till webbplatsen” och andra liknande termer) innebär allt som skickas in via e-post, laddas upp, läggs upp eller på annat sätt överförs till webbplatsen (oavsett om det handlar om information, text, material, data eller kod eller annat) av dig eller en annan användare. “Närstående parter” innebär alla våra moderbolag, dotterbolag och filialer, webbplatsutvecklare och andra marknadsföringspartner. “Webbplatsutvecklare” innebär alla parter som är involverade i att skapa, producera, leverera och underhålla webbplatsen. “användningen av denna webbplats” (och “att använda” och andra liknande termer) innebär “all användning av webbplatsen oavsett användningsområde, inbegripet tillträde till, bläddring, granskning, uppläggning, överföring, nedladdning och annan användning av webbplatsen eller material på webbplatsen.” Ändringar. Observera att vi kan komma att ändra informationen på denna webbplats och/eller den tillhörande policyn när som helst utan förvarning. Du bör regelbundet granska denna policy för att se om den har ändrats. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att den uppdaterade policyn lagts upp på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godtar du alla ändringar och genom att du får fortsatt tillgång till webbplatsen ger vi dig möjligheten att överväga om du vill godkänna ändringarna.

TILLGÄNGLIGHET: För många internetanvändare med funktionsnedsättning är webbplatser svåra eller till och med omöjliga att använda på grund av hur de är utformade. På Schweppes International Limited arbetar vi intensivt med att ge åtkomst till information som är tillgänglig för alla våra kunder, vilket även gäller vår webbplats. Vi är medvetna om olika typer av anpassningsbar teknik som används av personer med funktionsnedsättningar och håller på att omforma sidorna i vår portfölj för att säkerställa att de är kompatibla med så många av dessa system som möjligt. Ändringarna innefattar att se till att texten är tydlig, formatera layout och tabeller och se till att det finns en tydlig beskrivning av vart länkarna leder (“klicka här” säger inte mycket i sig). Vi bygger om våra webbplatser så att de uppfyller riktlinjerna för utformning av innehåll på webben enligt initiativet Web Accessibility Initiative (WAI) som fastställts av World Wide Web Consortium (W3C) och vi strävar efter att i möjligaste mån se till att vi lever upp till “Double-A”-standarderna. Om du upptäcker en del av vår webbplats som är svår att använda vill vi att du talar om det för oss. Vi har för avsikt att fortsätta att förbättra vår tillgänglighet, och du hjälpa oss med detta genom att skicka in dina synpunkter till oss.

Kontakta oss. Om du har frågor eller kommentarer om den här webbplatsen eller vill verifiera, korrigera, få tillgång till eller uppdatera några av dina personliga uppgifter som samlas in via denna webbplats, kontakta oss på schweppes@os-group.com